Podmienky používania.

Podmienky používania online služieb poskytovaných spoločnosťou COMMOCO SYSTEMS, spol. s r. o. (ďalej len Poskytovateľ).

  1. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doménach Poskytovateľa (ďalej len „obsah“) je chránený autorskými právami Poskytovateľa.
  2. Časť obsahu poskytovaného na doménach Poskytovateľa je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožnujúcim pripojenie do internetu. Časť obsahu je prístupná iba zaregistrovaným používateľom, pričom registrácia môže byť spoplatnená. Poskytovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti obsahu podľa vlastného uváženia.
  3. Poskytovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť webových služieb. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.
  4. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informačného obsahu poskytovaného na doménach Poskytovateľa.
  5. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním a využívaním služieb Poskytovateľa. Súčasťou tohto obsahu môže byť aj reklama obchodných partnerov Poskytovateľa.
  6. Poskytovateľ umožňuje v rámci niektorých svojich služieb používateľom nezávislé publikovanie vlastného obsahu, najmä názorov na iný obsah. Za tento obsah je zodpovedný používateľ (autor obsahu) a je v jeho vlastnom záujme, aby sa vyvaroval právne postihnuteľného konania. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov čitateľov v diskusiách ku článkom, v diskusných fórach a poradniach. Napriek tomu Poskytovateľ príspevky čitateľov monitoruje, využíva automatický filter na vulgarizmy a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia zasahovať, najmä nežiaduce príspevky vymazávať. Každý takýto zásah je (s výnimkou automatického filtra na vulgarizmy) Poskytovateľom na rovnakom mieste priznaný a v prípade potreby aj odôvodnený.
  7. Poskytovateľ pri bežných službách nezhromažďuje osobné údaje o používateľoch. Pri registrácii a identifikovaní zaregistrovaného používateľa je nutné poskytnutie osobných údajov zo strany používateľa.
  8. Používateľ využívaním služieb, vyžadujúcich registráciu vyjadruje súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti COMMOCO SYSTEMS, spol. s r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a slúži najmä na vyhotovenie riadnych daňových dokladov pri objednávke platených služieb. S údajmi bude nakladané v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Používateľ dáva súhlas na dobu neurčitú s možnosťou kedykoľvek súhlas písomne odvolať.
  9. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti COMMOCO SYSTEMS, spol. s r.o., je zakázané.

Posledná aktualizácia podmienok: 30. 6. 2015.