Správa softvérového majetku. Správa softvérových aktív.

Správa softvérového majetku (Software Asset Management, SAM) je osvedčený odborný postup, ktorý vám pomôže skontrolovať náklady a optimalizovať investície do softvéru v celej organizácii a vo všetkých fázach jeho životného cyklu. SAM môže prebiehať jednorazovo alebo na základe priebežného plánu.
Počas procesu zistíte, aké prostriedky vaša organizácia vlastní, kde sú prevádzkované a či nedochádza k redundanciám. Plne implementovaný plán SAM vám pomôže znížiť náklady, vylepšiť bezpečnosť a tiež predpovedať budúce potreby softvéru v kontexte chystaných a bežiacich IT projektov.

Prehľad všeobecných cieľov SAM

 • Zníženie nákladov na používanie softvérového majetku
 • Opakované vykonávanie softvérových auditov: porovnanie zakúpené licencie voči nainštalovaným produktom a používaným produktom
 • Evidencia majetku
 • Vytvorenie smerníc, dokumentov, pravidiel
 • Nasadenie potrebných nástrojov
 • Odstránenie technologických konfliktov a zvýšenie stability
 • Uľahčuje optimalizáciu a štandardizáciu
 • Minimalizácia bezpečnostných hrozieb a predchádzanie neautorizovanému prevzatiu softvéru
 • Uľahčenie dodržaní licenčných pravidiel
 • Riadenie a obmedzenie právnej zodpovednosti spoločnosti
 • Riadenie bezpečnostných rizík, ktoré plynú z použitia neschváleného softvéru alebo neznalosti dostupných aktualizácií zabezpečenia

Softvérový audit

Neoddeliteľnou súčasťou Správy softvérového majetku je aj kontrola zakúpených a používaných licencií: softvérový audit. Softvérový audit je inventarizácia inštalácií softvérových produktov za pomoci softvéru, ktorý umožňuje opakované kontroly nainštalovaných produktov. Následné porovnanie nainštalovaných produktov s evidenciou nadobudnutých licencií vám ukáže, či máte licencií prebytok alebo nedostatok a je nutné licencie dokúpiť.

Čo získate auditom?

 • zavedenie centrálnej evidencie hardvéru a softvéru,
 • stanovenie zodpovednosti za inštalovanie programov,
 • odovzdanie osobnej zodpovednosti používateľom.

Napriek tomu, že hovoríme o softvérovom audite, nejde len o evidenciu nainštalovaného, resp. používaného softvéru. Ešte dôležitejšia je kontrola softvérových licencií, ktoré sa neinštalujú, ale zakupujú sa len ako právo na použitie.

Na základe výsledkov auditu a v spolupráci s vašimi zamestnancami vám pomôžeme vypracovať interné predpisy na zachádzanie so softvérom a výpočtovou technikou.