Ochrana osobných údajov.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré získavame počas Vašej návštevy na našich stránkach www.commoco.com sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

ČO TO PRE VÁS A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SKRATKE A ZROZUMITEĽNE ZNAMENÁ?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď Vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre Vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

ČO TO JE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu.

NA ČO TIETO INFORMÁCIE O VÁS POUŽÍVAME (ÚČELY)? A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je spoločnosť COMMOCO SYSTEMS, spol. s r. o., Lachova 26, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 55963/B.

AKÉ ÚDAJE TEDA UCHOVÁVAME?

COOKIES

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.
Používame cookies aplikácie Google Analytics k tomu, aby sme zistili akým spôsobom si návštevníci naše webové stránky prezerajú, najmä technické údaje (napr. veľkosť displeja/obrazovky) a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Ostatné údaje ako napr. IP adresa alebo geolokácia sú anonymizované alebo nevyužívané.
Žiadnym spôsobom návštevníkov neprofilujeme, nezaraďujeme do žiadnych záujmových skupín.

CMS WORDPRESS

Naše webové stránky bežia na CMS WordPress, ale nevyužívame jeho všetku funkcionalitu. Základnú funkcionalitu samotného WordPress-u rozširujú tzv. pluginy, ako sú napr. plugin na formuláre Contact Form 7, zálohovanie BackWPUp a pod. Zo všetkých týchto pluginov len jeden (Wordfence Security) zbiera IP adresy návštevníkov, čo však považujeme za oprávnený záujem, pretože slúži na ochranu webových stránok a zabraňuje neoprávnenému prístupu do CMS.

ĎALŠIE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na našich stránkach. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón. Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vás mohli kontaktovať na základe Vami prejaveného záujmu. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu maximálne troch rokov.

ODPORÚČANIA NA PRODUKTY NA WEBSTRÁNKACH

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Ak svoj súhlas odvoláte, Vaše odporúčanie zo stránky stiahneme a Vaše údaje zlikvidujeme.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

STE V BEZPEČÍ

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby (zamestnanci či sprostredkovatelia), ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.
Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.
Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté alebo kompromitované a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budeme Vás do 72 hodín informovať o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s Úradom na ochranu osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa, ktorý vaše údaje spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: HCOMMOCO SYSTEMS, spol. s r. o., Lachova 26, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 55963/B.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.
Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov, tzn. po poskytnutí plnenia zo zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: napíšte nám na kontaktný e-mail: office (zavináč) commoco.com.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.
Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) Vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.
Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.
Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ustanovení § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a budeme Vás informovať e-mailom.
Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

COMMOCO SYSTEMS, spol. s r.o.
Radlinského 27
811 07 Bratislava

www: www.commoco.com
e-mail: office (zavináč) commoco.com